Medlemsvillkor

Allmänt
Dessa medlemsvillkor gäller mellan Korsord Esse AB (nedan Korsord.se) med organisations- nummer 556607-0867, och den som erhållit medlemskap hos Korsord.se (nedan Medlemmen).

Medlemskap
Medlemmen väljer sin abonnemangsform vid registreringen. Det finns två olika abonnemangsformer: "Gratismedlem" och tillsvidareabonnemang "Guldmedlem".

Gratismedlem innebär att Medlemmen får tillgång till de tjänster som ingår i medlemskapet för Gratismedlem: Medlemmen får tillgång till ett partnerkryss gratis. Medlemmen får delta i alla tävlingar men betalar en avgift vid varje deltagande. Medlemmen får tillgång community-funktionerna som återfinnes för alla medlemmar.

Tillsvidareabonnemang Guldmedlem betalar Medlemmen en avgift som varierar beroende på hur länge Medlemmen valt att teckna sitt abonnemang, med reservation för ev. moms-, porto, och prisändringar. Medlemskapet är bindande och abonnemangslängden kan ej ändras i efterhand. Medlemmen är betalningsskyldig för den period som valts så snart Medlemmen fullgjort sin beställning. Medlemmen kan när som helst säga upp sitt abonnemang genom att klicka på "Säg upp abonnemang" på sidan "Mitt medlemskap". Som Guldmedlem deltar man utan extra kostnad i alla korsord och tävlingar som Korsord.se publicerar. Medlemmen har möjlighet att skriva ut alla nya Korsord som publiceras. Medlemmen får tillgång community-funktionerna som återfinnes för alla medlemmar.

Forum
Det är inte tillåtet annonsera i forumet. Det är inte tillåtet att länka till kommersiella websajter om du själv har något intresse i firman. Inga personangrepp, håll en god ton i forumet. Inläggen ska följa Svensk lagstiftning och inte på något sätt uppmana till brott (tex hets mot folkgrupp).

Betalning
Betalning sker via Plusgiro, Internetbank eller Nordea e-betalning, betalningsperioden är 10 dagar netto.

Väljer Medlemmen att betala via Internetbank behöver Medlemmen enbart ange det referensnummer denne fått i registreringen. Detta referensnummer talar om vilket val av medlemskap Medlemmen valt samt personuppgifterna denne angav vid registreringen. Väljer Medlemmen att betala via Postkontor, skall Medlemmen ange betalningsmottagare (Korsord.se), referensnummer, avsändare samt belopp. Väljer Medlemmen att betala via Nordea e-betalning slussas medlemmen vidare till Nordeas Internetbank och betalningen sker direkt via engångskoder.

Aktivering av konto Gratismedlem
Som Gratismedlem aktiveras kontot direkt i samband med att Medlemmen själv aktiverar kontot vid registreringen. Dock har Medlemmen upp till 48 timmar på sig att fullfölja registreringen.

Aktivering av konto Guldmedlem
Guldkontot aktiveras direkt i samband med att Medlemmen väljer att bli guldmedlem.

Betalningsvillkor
Betalningen för Guldmedlemskap skall ske innan förfallodatum enligt faktura. Obs! Vi skickar ej ut någon betalningsavi! Medlemmens betalningsuppgifter kan denne se under "Mitt medlemskap" på medlemssidan. Betalningsvillkoren är tio dagar från beställningsdagen. Har vi inte mottagit Medlemmens betalning efter förfallodagen skickar vi en påminnelse via post. Vi förbehåller oss rätten att debitera en påminnelseavgift á 45 kr.

Behandling av personuppgifter
Från och med 2001-10-01 tillämpas personuppgiftslagen vars syfte är att skydda den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Enligt lagen skall den som behandlar personuppgifter informera berörda personer om den behandling som sker och Korsord.se lämnar därför följande information. Korsord.se erhåller uppgifter om Medlemmen genom att denne fyller i formulär med information om namn, födelsedatum (inte de 4 sista siffrorna), e-postadress etc för medlemskap. Korsord.se lagrar personlig information för att man skall kunna fullfölja de åtaganden man har gentemot dig, tex när vi skickar ut vinst till din postadress. I enlighet med gällande skattelagstiftning kan Korsord.se komma att skicka kontrolluppgift till skattemyndigheten om vinst överstiger visst belopp. De lämnade uppgifterna kommer att behandlas för att administrera undersökningar, sammanställa statistik, och för att utvärdera tjänster och produkter hos Korsord.se. Som ett led i behandlingen av de lämnade uppgifterna kan dessa komma att lämnas ut till samarbets-partners, men-om så sker-avpersonifierar Korsord.se de personuppgifter Medlemmen lämnat ut, vilket innebär att en kund eller tredje man aldrig kan koppla ihop informationen till den enskilda Medlemmen. Korsord.se äger rätt att sälja erhållen information efter marknadsundersökningar som brutits ned till statistiskt material och vilket därmed inte är knutet eller kan härledas till den enskilde Medlemmen. Korsord.se äger rätt att genom e-post skicka information och andra budskap till Medlemmen vid direkt marknadsföring även från tredje part som samarbetar med korsord.se tex: en vinst sponsor. Reservation gällande tredje part. I vissa tävlingar erhåller tredje part direkta användardata om deltagaren. I dessa fall står detta tydligt angivet isamband med tävlingen. Önskar medlemmen att tredje part ej ska ta del av användardata ska medlemmen inte delta i tävlingen. Om de personuppgifter vi behandlar är felaktiga har Medlemmen rätt att begära att dessa korrigeras. Själva ändringen utförs dock av Medlemmen själv. Medellemmen har skyldighet att tillse att personuppgifterna är korrekta och att eventuella ändringar avseende tex adress görs omgående. Medlem kan när som helst säga upp medlemskapet. Om Medlem registrerar sig med felaktiga uppgifter äger Korsord.se rätt att inte beakta sådant tävlingsdeltagande. Korsord.se kan med hänsyn till vid var tid gällande lagstiftning eller myndighetsbeslut komma att ändra villkoren och skulle dessa förändringar vara av ingripande natur kommer Korsord.se att informera Medlemmen härom. I annat fall anses att Medlemmen godtagit framtida eventuella ändringar genom att Medlemmen därefter fortsätter att använda Korsord.se. Medlemmen får inte överlåta sitt medlemskap till annan och ej heller lämna ut användarnamn och lösenord till tredje man. Medlem är personligt ansvarig för allt som skrivs från Medlemskontot.

Tävlingsvillkor
En jury bestående av representanter från Korsord.se drar vinnarna i respektive tävling. Ev. vinstskatt betalas av vinnarna. Vinsterna är personliga och kan ej bytas mot kontanter. Vinnarna meddelas på sidan "Vinnare" och per e-post senast 14 dagar efter tävlingsperiodens utgång. Korsord.se förbehåller sig rätten att ändra tävlingen, regler och innehåll utan någon förvarning. Korsord.se är inte ansvariga för tekniska problem som kan uppkomma genom användandet av tävlingen. Lämnas felaktiga uppgifter är rätten till vinsten förverkad. Tävlingsperioden för tävlingen visas i samband med tävlingsinstruktionerna. Uppgifter om deltagaren som lämnats till Korsord.se behandlas enligt ovan tidigare beskrivning. (Behandling av personuppgifter). Om vinnaren deltagit i tävlingen som ickemedlem skall kompletteringen med adressuppgifter ske inom 30 dagar efter att vinnaren erhållit e-post om att denne vunnit, i annat fall är rätten till vinsten förverkad.

Avsluta medlemskap på Korsord.se
För att avsluta ditt medlemskap skickar du ett mail till support@korsord.se och säger att du vill avsluta så tar vi bort ditt medlemskap. Korsord.se återbetalar ej några inbetalda medlemskapsavgifter om Medlemmen väljer att avsluta sitt medlemskap innan perioden för sitt guldmedlemskap gått ut.